Erbjudanden

Erbjudanden

Erbjudanden

Angselius Rönn är en ambitiös och ihärdig PR-byrå som arbetar med innovativa tillväxtbolag. Vi är själva i en kraftig tillväxtfas och vet vilka utmaningar det medför. Våra erbjudanden speglar de behov en tillväxtorganisation har. Vi arbetar med vår egen kommunikation på samma sätt som vi vill arbeta med din.

Investor Relations

Investor Relations handlar om att skapa, utveckla och vårda relationer till befintliga och potentiella ägare. Alla kommersiella företag behöver tillgång till kapital på kort eller lång sikt för sin löpande verksamhet och ofta vill också bolagens ägare hitta ett sätt att kapitalisera sitt hårda arbete och den risk man tagit i och med grundandet av bolaget.

Tankar på Investor Relations blir akuta när bolaget behöver förbättra sin likvididet eller när man söker en förändring av ägandet. Det kan dock vara klokt att börja tänka på att utveckla bra Investor Relations  långt innan man har behov av det. Om man exempelvis planerar en börsintroduktion så skadar det inte om man redan några år innan börsintroduktionen börjat utveckla relationer med medier och analytiker som följer den bransch man verkar inom. Det skadar inte heller om man långt innan introduktionen börjar sköta sin ekonomiska rapportering på ett börsfähigt sätt.

Internkommunikation

Internkommunikation är viktigt när ett företag börjar växa och särskilt när man står inför viktiga förändringar. Internationell expansion, nya erbjudanden och marknader, samarbete med partner – alla förändringar måste förankras, förklaras och motiveras. Internkommunikation är också viktigt i krissituationer. Strukturer för intern kommunikation bör vara på plats långt innan man behöver dem.

Idag tänker många spontant på intranät när man nämner internkommunikation. Och visst är intranätet en viktig pusselbit i kommunikationen mot anställda (och partner och kunder i vissa fall). Men intranätet är en kanal av många möjliga, där stormötet med bolagets ledning är mycket viktigare och kraftfullare när man vill få en organisation att förstå och acceptera en förändring. Så långt innan man kallat till stormötet måste man ha en mycket tydlig strategi, en bra presentation, en uttömmande lista med frågor och svar som man kan ha som stöd i mötet, plus en samordning av de olika funktioner i företaget som arbetar med förändringe i fråga. Även löpande internkommunikation, asveende exempelvis försäljning, status i projekt, uppfyllelse av mål etc., bör utvecklas som del av en mer övergripande kommunikationsstrategi Läs mer om Angselius Rönns erbjudanden inom Kris och Corporate PR

Thought Leadership

Alla lyssnar till en Thought Leader. Det säger sig självt att det är värdefullt att vara efterfrågad av analytiker och media, att alltid toppa listorna över de mest inflytelserika och att alltid ha en stående inbjudan som talare i de mest prestigefulla sammanhangen. Så går det att medvetet bygga ett Thought Leadership för att uppnå allt detta? Absolut.

Ett Thought Leadership måste vila på ett antal så kallade ”proof points”. En välskött affärsverksamhet och bra produkter kan räcka ganska långt som ”proof points”. Thought Leadership-positionen byggs sedan upp på denna bas. Thought Leadership-positionen kan inte vara identisk med det som företaget i fråga gör, utan måste vara några snäpp högre upp i abstraktionsgrad. IT-företaget Apples Thought Leadership handlar inte om hur man bygger och säljer produkter, utan snarare om hur de ”anticipates the consumer needs of the future”. Det gör att deras Thought Leadership skapar  intresse för deras produkter, de blir så att säga ”proof points” för deras Thought Leadership. Thought Leadership är mycket viktigt framförallt för B2B-företag och för företag som säljer tjänster. Ett väl utvecklat Thought Leadership är ofta enda chansen att få omvärlden att över huvud taget intressera sig för bolaget i fråga.

Public Affairs/Lobbying

Lagstiftare kan sällan se runt hörn. Det gör att företag med innovativa produkter ibland finner att den marknad de vill adressera regleras på ett sätt som gynnar de konkurrenter man vill utmana. Den traditionella bokbranschen är ett bra exempel: man betalar 6% moms på en fysisk bok men 25% på en digital. Lagar och riktlinjer förändras över tid och lobbying handlar ofta om att skynda på processerna.

Riksdagen är Sveriges lagstiftande organ men hur lagarna utformas avgörs av en rad olika särintressen. Detta är ett helt normalt sätt att utveckla lagstiftningen i en demokrati. Vid sidan av lagstiftning finns en rad myndigheter som dels har som uppgift att se till att lagarna följs och dels utveckla riktlinjer inom olika områden samt se till att dessa följs. Det finns många olika sätt att påverka hur lagar och riktlinjer utformas. Som bas behöver man bra argument för sin sak, samt en klar bild av vilka personer och organisationer som man måste vinna över på sin sida. Det finns en rad olika strategier man kan använda för att uppnå sitt mål: undersökningar, debattartiklar, brev till politiker, möten med lagstiftare och viktiga påverkare, branschorganisationer, events med mera.

CSR/Sustainability

Det ställs allt större krav på företag att vara goda samhällsmedborgare. CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbar utveckling (Sustainability) blir allt viktigare även för mindre företag, liksom etisk och ansvarsfull affärsverksamhet (Business Conduct). Den här typen av frågor är centrala i ett företags kärnidentitet, dess ”Corporate Identity” och färgar ofta dess ”Vision” och ”Mission” statements samt dess huvudbudskap.

Det kan vara svårt att avgränsa ett ansvar för en produkt eller tjänst, i synnerhet om den helt eller delvis produceras av någon annan än det företag som säljer den, och särskilt om den säljs genom distributörer, återförsäljare eller andra partner. På samma sätt kan det vara svårt att genomdriva en strikt policy för hur man gör affärer på ett transparent och hederligt sätt, som fungerar i jordens alla hörn. Men vad har man för val? Anställda, partner och investerare blir allt noggrannare med vem de vill ha med att göra. Kommunikation är en mycket viktig komponent i arbetet med CSR/Sustainability och berör dessutom kommunikativa discipliner som Internkommunikation, Corporate PR & Employer Branding och Kriskommunikation.
 

Kris

Alla företag drabbas förr eller senare av kris. Det kan vara nyckelmedarbetare som slutar, finansiella mål som inte nås eller produkter som inte fungerar. Då varje kris är unik kan man lätt få uppfattningen att man inte kan göra särskilt mycket för att hantera eller mildra en kris. Den uppfattningen är helt fel. Kriser har i själva verket kommunikativt ett förutsägbart förlopp med ett antal tydliga faser. Företag som har en bra krisplan klarar kriser mycket bättre än de som inte har det.

Krisarbete handlar om två saker: att lösa den faktiska krisen, och att hantera kommunikationen under och efter krisen. Angselius Rönn arbetar med den senare delen av problematiken. Krisarbete blir bättre om företaget har en bra kriskommunikationsplan, med en strategisk krisgrupp (som löpande värderar de risker som företaget utsätts för) samt en taktisk kriskommunikationsorganisation som hanterar den praktiska kommunikationen under krisen. En krisplan är ett viktigt styrdokument i det praktiska arbetet. Krismedieträning av viktiga talespersoner är också centralt. Den taktiska hanteringen av kriskommunikationen görs också avgjort bäst av människor som arbetat med kriskommunikation tidigare.

Corporate PR och Employer Branding

Corporate PR handlar om att i första hand bygga en bild av företaget, inte dess produkter. Corporate PR är – i vår mening – vad man bör börja med att utveckla. Ett bolag kan ha världens mest fantastiska produkt eller tjänst, men det är oerhört mycket mer värt om man lyckas synliggöra företaget bakom produkten. Corporate PR gör att din organisation ser attraktiv ut. Det är därför Corp PR ofta utformas parallellt med program för Employer Branding.

Många företag i stark tillväxt har stora problem att rekrytera duktiga medarbetare. De allra bästa talangerna har anbud från många olika bolag och ska man lyckas attrahera dem så måste man sticka ut som företag. Det är framförallt detta som driver unga tillväxtbolag att satsa på Corporate PR – man behöver positionera bolaget som spännande och innovativt, särskilt som man oftast inte kan konkurrera med att erbjuda högst löner eller bäst förmåner. Employer Branding handlar sedan mycket om att låta medarbetarna spegla företagets kultur ut i sina sociala kretsar. Då sprids och etableras en bild av ett framgångsrikt företag med duktiga och trevliga medarbetare.
Exempel på kundcase.
 

Marknads-PR

Alla företag har produkter eller tjänster att marknadsföra. Marknads-PR hjälper till att öka försäljningen men precis hur kommunikationen utformas varierar kraftigt. Gemensamt är timingen – PR ska idealt vara först i marknadsföringsprocessen. Genom PR och kommunikation i icke-köpta kanaler bekräftas produkten eller tjänsten och kommunikationen i de köpta kanalerna blir mer sedd.

Utifrån insikter skapar vi kampanjer som träffar hjärtan. Du syns, känns, hörs och förtjänar din plats i flödet. Kampanjer som ger omedelbart resultat och stärker ditt varumärke och dina affärsmål.
Läs två exempel på kundcase, ett med Sveriges ledande dejtingsajt och ett av världens mest kända leksaksföretag.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill diskutera hur vi kan hjälpa er organisation!